Werknemers informatie

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Binnen ArboPro kennen we verschillende specialisten om verzuim te voorkomen, of de terugkeer naar het werk te realiseren. Zoals de bedrijfsarts en de  Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts. Tijdens het spreekuur kom je op gesprek bij de bedrijfsarts of POB.

Een POB werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Vanuit deze taakdelegatie is een POB bevoegd om onderstaande taken uit te voeren. Een POB werkt in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts en heeft ook periodiek overleg, waarbij uw dossier met de bedrijfsarts wordt besproken. Als een casus hiertoe aanleiding geeft kan het zijn dat u voor een consult wordt ingepland bij de bedrijfsarts. Dit kan onder andere zijn bij langdurig verzuim of complexe factoren.

Procesmatige taken:
• Probleemanalyse  / Plan Van Aanpak voorleggen aan werkgever en werknemer (bespreken).
• Procesmatige informatie vastleggen in het procesdossier, zoals vervolgafspraak, hervattingsdatum
of interventies.
• Machtiging laten tekenen om informatie op te vragen bij behandelaar.
Bedrijfsgeneeskundige taken:
• Medische anamnese afnemen.
• Arbeidsanamnese afnemen.
• Lichamelijk onderzoek verrichten.
• Aanvullend onderzoek (functie, lab) aanvragen.
• Oordeel vormen op basis van de verzamelde gegevens en advisering.
• Medische feiten en bevindingen vastleggen in het dossier van de gedelegeerde.
• Terugkoppeling voor werkgever en werknemer opstellen.
• Bepalen of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.

U heeft ten alle tijden het recht om een bedrijfsarts te raadplegen mocht u hier behoefte aan hebben.

De spreekuren van de bedrijfsarts en  POB staan in het teken van werkhervatting. Het gesprek gaat over je arbeidsomstandigheden, je belastbaarheid, het tempo van je herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting. Ook kun je bij de bedrijfsarts of POB terecht voor al je vragen rondom arbeidsomstandigheden. Daarnaast kunnen ze slechte arbeidsomstandigheden signaleren en aankaarten bij je werkgever. Het kan ook zijn dat de arts of POB telefonisch contact opneemt. Het zou fijn zijn indien je voorafgaande aan het spreekuur ook zelf al nadenkt over de mogelijkheid om toch werkzaamheden te verrichten. Hetzij eigen- of aangepast werk. Wellicht heeft je werkgever werkzaamheden welke jij -met je huidige beperkingen- toch zou kunnen uitvoeren. Deze mogelijkheden kun je met de arts of POB bespreken, Bij een spreekuur consult ontvang je een kopie van de terugkoppeling welke ArboPro ook aan uw werkgever stuurt.Het advies van deze professionals is niet vrijblijvend.

Ben je het niet eens met een advies dan kun je een deskundigen oordeel via het UWV aanvragen. Je kunt hierover het UWV bellen via 0900-9294. Ook heb je het recht om middels een second-opinion een andere bedrijfsarts te raadplegen. ArboPro adviseert je graag welke van bovenstaande opties passen bij je vraagstelling.

Tijdens het spreekuur zal de arts en/of POB een advies afgeven inzake uw arbeidsongeschiktheid en eventueel werkhervattingsadvies. Aan het einde van het spreekuur kan het zijn dat de arts/POB de afspraken vastlegt middels een geluidsopname. Dit om misverstanden te voorkomen.

Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd?

De second opinion is voor die situaties waarin de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts.
Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts plaatsvinden.

De eerste bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De bedrijfsarts moet deze argumenten dan schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken.

Voorbeelden van situaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen:

 • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
 • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte.

Waar is de second opinion niet voor bedoeld?

De bedrijfsarts hoeft niet mee te werken aan een verzoek voor een second opinion wanneer hij daarvoor zwaarwegende argumenten heeft. Concrete voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

 • Er is sprake van een conflict tussen de werkgever en de werknemer, en de second opinion wordt daarin als instrument ingezet.
 • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion. Voorbeelden van dergelijke situaties kunnen zijn:
  • een gewenst antwoord zoeken of meerdere malen verzoeken om een second opinion voor dezelfde vraag;
  • er is sprake van een ongespecificeerde vraag, zonder dat deze door de werknemer wordt toegelicht.
 • Er is sprake van een (aanloop naar een) juridische procedure waar een oordeel voor nodig is met een juridische status, bijvoorbeeld wanneer een loonvordering wordt ingesteld. Dan is een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV het juiste instrument.
 • De vraag waarover een second opinion wordt aangevraagd valt buiten het terrein van de arbeidsgezondheidskunde, zoals vragen over de re-integratie van de werknemer. Hiervoor is het deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV het juiste instrument.

Mocht de bedrijfsarts zwaarwegende argumenten hebben om niet mee te werken aan een verzoek om een second opinion, dan moet hij deze schriftelijk aangeven aan de werknemer.

Wanneer  je het spreekuur moet verzetten of wil annuleren, kan dit alleen via je werkgever. Het annuleren van een spreekuur kan alleen indien er een zeer dringende reden is. Vervoersproblemen bijvoorbeeld, zijn geen dringende reden. Kijk ook naar mogelijkheden van openbaar vervoer en/of taxi.  Je werkgever dient ArboPro  tijdig te informeren. Dit kan tot 48 uur voorafgaande aan het spreekuur. Bij een latere annulering zijn wij genoodzaakt de kosten van het spreekuur toch in rekening te brengen. Wanneer je – zonder verdere kennisgeving- niet op het spreekuur verschijnt is ArboPro genoodzaakt om het spreekuur consult toch bij jouw werkgever in rekening te brengen. De werkgever kan deze kosten op jou verhalen. Bovendien werk je dan niet mee aan je reintegratie verplichtingen en is het voor ArboPro niet mogelijk om vast te stellen of je daadwerkelijk niet in staat bent om eigen- of aangepast werk uit te voeren. Je werkgever kan de loondoorbetaling tijdens ziekte per direct stop zetten.

Het kan zijn dat de arts behoefte heeft om aanvullende medische informatie bij je behandelaar op te vragen. De bedrijfsarts kan zich met deze medische informatie vaak een beter beeld vormen van uw medische beperkingen en behandeling. De arts vraagt dan altijd om een machtiging te ondertekenen.

Wet verbetering poortwachter

Deze wet is er op gericht om langdurig arbeidsongeschikte werknemers, op verantwoorde wijze, zo snel mogelijk weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Werknemer en werkgever zijn verplicht om samen te werken aan een spoedig herstel. Om dit te stimuleren is een wettelijk tijdspad ingesteld. ArboPro zal u dit hele traject uit handen nemen en als professionele buitenstaander de case begeleiden.

 • Bij verzuim moet binnen 1 week de verzuimende werknemer worden gemeld bij de ArboPro. Het kan zijn dat ArboPro inzicht in uw verzuim wil hebben en u telefonisch benadert. Ook kan het zijn dat een huisbezoek wordt afgelegd of een spreekuurconsult wordt gepland

 • Binnen uiterlijk een week of 6  moet een arbodeskundige (in de praktijk meestal de bedrijfsarts), een probleemanalyse maken met een omschrijving van de beperkingen en mogelijkheden van betreffende werknemer. Daarnaast worden de herstelmogelijkheden bekeken en een prognose gemaakt.

 • Binnen uiterlijk 2 weken na opmaak van de probleemanalyse stellen werkgever en werknemer een “Plan Van Aanpak” (PVA) op. In dit PVA staan de stappen die beiden gaan ondernemen, zodat de werknemer op een verantwoorde manier zo snel mogelijk, geheel of gedeeltelijk, weer aan het werk kan. ArboPro zal meestal een concept voorbereiden.

 • Iedere 6 weken bespreken werkgever en werknemer de voortgang en worden gemaakte afspraken geëvalueerd. Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever 2 jaar lang, minimaal, 70% van het laatstverdiende loon door. Ook ArboPro zal regelmatig contact onderhouden. Meestal middels een spreekuur consult.

 • De werkgever wijst een zgn. ‘casemanager’ aan. De casemanager begeleidt, signaleert, adviseert en controleert de uitvoering van het PVA, binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

 • Uiterlijk de 42ste week moet de werkgever, of casemanager, de werknemer ziekmelden bij het UWV.

 • In de periode tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie tussen werkgever en werknemer. Hoe is e.e.a. het tot dan toe gegaan en wat zijn de doelstellingen voor het nieuwe jaar? Meestal schakelt ArboPro een arbeidsdeskundige in om samen met werkgever en werknemer te bepalen of een terugkeer in werkzaamheden bij de eigen werkgever nog wel haalbaar zijn, gezien de duur van het verzuim en prognoses. Lijkt een terugkeer bij eigen werkgever niet reeel dan is de werkgever verplicht u te ondersteunen naar een andere externe werkomgeving. Meestal word deze ondersteuning ingekocht via een reintegratie bedrijf.

 • Na twintig maanden stelt de werkgever met de werknemer het re-integratieverslag (kortweg: RIV) op met gemaakte afspraken en resultaten voor een geplande werkhervatting.

 • Leiden alle inspanningen tot niets, dan krijgt de werknemer in week 87 een WIA-aanvraagformulier en kan een WIA uitkering worden aangevraagd.

Het kan voorkomen dat u namens uw werkgever en ArboPro, een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan de Werkvermogensmonitor. De Werkvermogensmonitor is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee inzicht word gekregen in de productiviteit, inzetbaarheid en gezondheid van de medewerkers.

De Werkvermogensmonitor bestaat uit een vragenlijst en een aanvullend gesprek bij ArboPro. De vragenlijst is opgebouwd uit de volgende items:
-Functie
– Werkomstandigheden
– Leefstijl
– Productiviteit
– Werkvermogen

De invultijd van de vragentijd via internet bedraagt ongeveer 10 minuten. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd middels inlogcodes en een login-naam. De analyse van de resultaten vindt plaats in samenwerking met Erasmus universiteit te Rotterdam.

U ontvangt hierna een uitnodiging voor een persoonlijk adviesgesprek. ArboPro adviseert hierin hoe het werkvermogen te verhogen, (verder) uitvallen te voorkomen en welke vervolgstappen te nemen.

Na een half jaar zal ArboPro telefonisch contact met u opnemen voor een follow-up.

Middels de inzet van deze Werkvermogensmonitor hopen wij bij te dragen aan een preventief beleid en duurbare inzetbaarheid.

ArboPro is een gecertificeerde arbodienst waar kwaliteit en professionaliteit voorop staat. We zorgen er dan ook altijd voor dat de privacy van werknemers goed gewaarborgd is. Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te waarborgen worden onze professionals (intern) opgeleid in algemene vaardigheden als advies geven, maar ook met vakgerichte cursussen en opleidingen gericht op het naleven van de wet- en regelgeving. Hiervoor hebben we een intern kwaliteitsprogramma en worden regelmatig ge-audit.

ArboPro ondersteunt werkgevers bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We informeren de werkgever – binnen de bestaande wetgeving – wel over wat een werknemer wel en niet meer kan. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle gegevens over de verzuimmelding optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden (medische info minimaal 15 jaar) en hoe we voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen bekijken. Zie ook onze algemene voorwaarden. Deze staan onder de footer van dit menu.

Zo heeft u bij ArboPro altijd het recht om uw verzuimdossier in te zien. Wilt u een kopie van uw verzuimdossier ontvangen dan is dit ook mogelijk. Wel dient u er rekening mee te houden dat hieraan kosten zijn  verbonden. Voor meer informatie met betrekking tot dossier opvraag kunt u contact met ons opnemen.

ArboPro is in bezit van het ‘Certificaat arbodiensten’. Het ‘Certificaat arbodiensten’ wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Certificering vindt plaats door een gecertificeerde instelling op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten en deze instelling wordt door de Raad voor de Accreditatie bevoegd verklaard als certificerende instelling op te treden.

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ben je ontevreden over de dienstverlening, dan kun je een klacht indienen. Wij beschouwen klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zodat we je nog beter kunnen adviseren. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure.